Forhåndstakst

Forhåndstakst er en forhåndsvurdering av eiendommen, og gjelder som regel ikke før eiendommen er bebygd eller restaurert. Taksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer mm. De oppførte verdier er forhåndsvurdert og ikke endelig takstresultat.

Reklamasjonsvurdering

Utarbeidelse av reklamasjonsrapportering i forbindelse med eierskifte.

Skadetakst

Rapporten skrives på bakgrunn av en befaring kort tid etter at skaden har funnet sted. Den tar for seg årsak og omfang av skadene. Det blir tatt foto som dokumentasjon og påvisning av sammenhenger. En kalkyle blir satt opp for å beregne erstatningsbeløpet som knytter seg til skaden. 

Naturskadetakst

Naturskader er skader forårsaket av bl.a storm, flom, ras, skred og stormflo.

Skadeskjønn

Skjønn benyttes ofte som oppgjørsform etter større skader, for eksempel en omfattende brannskade. Det benyttes for å fastsette skadens omfang og kostnader ved utbedring/gjenoppføring.

Næringstakst

Verdifastsettelsen er basert på driften av eiendommen med blant annet, leiekontrakter, reguleringsforhold, utnyttelse, mm. 

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand av boligen, og er uavhengig av markedskonjunkturene. Rapporten kan leveres med eller uten kostnadsoverslag.

Tomtetakster

Taksering av boligtomter, gjelder ubebygd tomteareal.

Verdi- og lånetakst

En verditakst vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen/eiendommen. Momenter som her tas i betraktning er blandt annet størrelse, standard, beliggenhet og hvor godt vedlikeholdt boligen er.

Tegning - prosjektering - byggeledelse

Ved å bruke en ansvarlig byggeleder ved nybygg eller rehabilitering kan kostbare overraskelser unngås.  En byggeleder skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeide som blir ferdigstilt til avtalt tid, og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.